Játékszabályzat

1. A játék szervezője és lebonyolítója

A nyereményjáték szervezője és lebonyolítója az Óbudai Egyetem (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 96/B., adószám: 19308760-2-41) továbbiakban: Szervező együttesen.

A játék időtartama alatt jelen játékszabályzat hozzáférhető minden játékos számára az felveteli.uni-obuda.hu oldalon.

2. A játék részvételének feltételei, időtartama

A játék (továbbiakban: Játék) időtartama: 2024.02.01. 14:00 – 2024.02.15. 23:59.

A játék helyszíne (továbbiakban: Esemény): online.

A Játékban azon középiskolás tanulók vehetnek részt, akik feliratkoztak korábban az Óbudai Egyetem felvételizőknek szóló Hírlevelére (továbbiakban: Résztvevő), és akik a Szervező által meghirdetett „ÓE EFOTT nyereményjáték Hírlevélre feliratkozottak részére” elnevezésű játékra regisztrálnak és kitöltik a felveteli.uni-obuda.hu oldalon található kérdőívet.

A Játékban a Szervezővel munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló azon személyek nem vehetnek részt (a fenti feltételek teljesülése esetén sem), akik jelen Játék szervezésében munkaköri feladataik ellátásának keretében közvetlenül vagy közvetetten, bármilyen mértékben közreműködtek, továbbá azok, akik Szervező operatív működése érdekében végeznek munkát munkaszerződésük alapján, ide értve mindazon munkavállalókat, akiknek munkavégzése nem Szervező közvetítési tevékenysége alapján harmadik fél részére történik. Nem vehetnek részt továbbá a Játékban az előzőekben megjelölt személyek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

A Játékra történő jelentkezés (regisztráció és kérdőív kitöltés az felveteli.uni-obuda.hu oldalon) automatikusan a jelen játékszabályzat és a vonatkozó adatvédelmi rendelkezések tudomásulvételét és teljes körű elfogadását jelenti, melyről a Résztvevő a jelentkezés során nyilatkozik. A játékból kizárásra kerül az, aki a jelen játékszabályzatban foglalt szabályoknak nem felel meg, azokat nem tartja be, azokkal visszaél, vagy megpróbál visszaélni, illetve aki a regisztráció során valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz. Kizárásra kerül továbbá az, aki a szervezők által felállított követelményeknek nem megfelelően nyilatkozik. A Szervezők külön indoklás nélkül törölhetik az általuk nem megfelelőnek ítélt tartalmakat.

Az általa megadott adatok helyessége, valamint a megadott e-mail címre érkező levelek figyelemmel követése a Résztvevő felelőssége.

3. A nyeremények:

Az első 100 regisztráló, illetve kérdőívet kitöltő (továbbiakban: Nyertes) 1 db EFOTT fesztivál szerdai napra szóló belépőjegyet (2024.07.10. napra) kap egyedi promóciós kód formájában email útján. A Nyertes felelőssége a promóciós kódot napijegyre váltania az alábbiak szerint.  

A Szervező egyedi promóciós kódot küld a Nyerteseknek a regisztráció folyamán megadott email címre 2024. február 20-ig.

A Nyerteseknek kell a promóciós kódot szerdai EFOTT napijegyre váltania legkésőbb 2024. március 31-ig az adott oldalon a kód megadásával: https://tickets.efott.hu/tickets/efott-2024

A promóciós kódot egy személy egy alkalommal válthatja be 2024. március 31-ig.

Amennyiben a Nyertes nem váltja be promóciós kódját 2024. március 31-ig, az egyenértékű azzal, hogy a Nyertes lemond a nyereményéről.

5. Egyebek

A Szervező kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára nem felróható módon következtek be, ideértve azt az esetet is, ha a nyeremény beváltása a Szervezőnek nem felróható okból meghiúsul.

A Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, erről egyszerű közleményt jelentet meg az Óbudai Egyetem felvételizőknek szóló honlapján (felveteli.uni-obuda.hu). A Szervező továbbá jogfenntartással él a tekintetben is, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a játékot akár a játék időtartama alatt előzetes bejelentés nélkül egyoldalúan kiegészítse, módosítsa vagy megszüntesse, illetve ajánlatát különösebb indokolás nélkül visszavonja.

A szabályzat módosításait, illetve a játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező az előzőekben meghatározott formában teszi közzé az Óbudai Egyetem felvételizőknek szóló honlapján (felveteli.uni-obuda.hu), így az egyes Játékosok személyes felelőssége, hogy ezekről körültekintő, avagy az előírt megfelelő módon közvetlenül tájékozódjanak.

jatekszabalyzat-hirlevel

A Játékban való részvétel önkéntes. A Szervező ezúton felhívja a Játékos figyelmét jelen Játékszabály és egyben az adatkezelés szabályainak figyelmes elolvasására. A Szervező semmiféle felelősséget nem vállal egyetlen Résztvevővel vagy bármely más olyan személlyel szemben, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses kötelezettségek, vagy a Játékszabályban foglalt rendelkezések megsértésével vesz részt a Játékban.

Az adatvédelem körében és azzal kapcsolatosan Résztvevők tudomásul veszik, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében a Szervező kezeli a Résztvevők személyes adatait. Jelen játékszabályzatban és a vonatkozó jogszabályokban rögzített kötelezettségeinek teljesítéséért a Szervező, mint adatkezelő, felel.

Szervező a Résztvevők személyes adatainak védelmét a lehető legmagasabb fokon kívánja biztosítani, ezen játékszabályzatban foglaltakon túl is köteles minden olyan védelmi intézkedést megtenni, amelyeknek a költség/ráfordítás igénye és az ezáltal biztosítani kívánt védelmi szint egymással arányban van.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Résztvevőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, továbbá éljen bármely másik, őt érintettként a GDPR alapján megillető jogával az alábbi címen: jog@uni-obuda.hu.

A Szervező a jelen játékszabályzat mellékletét képező adatkezelési tájékoztató útján nyújt tájékoztatást a Résztvevő számára a jelen nyereményjátékkal kapcsolatban megvalósuló személyesadat-kezelésről. Ezen adatkezelési tájékoztató megismeréséről a jelentkezés során a Résztvevő nyilatkozik.